شهدای حصیرآباد

شهيد سید مهدی نجم السادات

شهید سید مهدی نجم السادات
تولد: 1341

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت:

شهيد جلالی

شهید جلالی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سعید شوهانی

شهید سعید شوهانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مسعود طاهری

شهید مسعود طاهری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد شوهانی

شهید محمد شوهانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حمید نیسی فرد

شهید حمید نیسی فرد
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مصدق طاهری

شهید مصدق طاهری
تولد: 1333

شهادت: 1365

محل تولد: نفت سفید

محل شهادت:

شهيد محمد وزیری پور

شهید محمد وزیری پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسن حردانی

شهید حسن حردانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد چنانی

شهید محمد چنانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: