شهدای حصیرآباد

شهيد سید رسول موسوی

شهید سید رسول موسوی
تولد:

شهادت: 1360

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد بیژن ویسی شیخ رباط

شهید بیژن ویسی شیخ رباط
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رجبعلی کاظمی

شهید رجبعلی کاظمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد احمد پیربابا

شهید احمد پیربابا
تولد: 1348

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد محمد آذرسا

شهید محمد آذرسا
تولد: 1345

شهادت: 1362

محل تولد: آبادان

محل شهادت: ---

شهيد علیرضا رحیمی چرمینی

شهید علیرضا رحیمی چرمینی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حمید الباجی

شهید حمید الباجی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی عسکر بختیاری

شهید علی عسکر بختیاری
تولد: 1338

شهادت: 1361

محل تولد: آبادان

محل شهادت: موسیان

شهيد صیدال افقه

شهید صیدال افقه
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسین ناصری احمدآبادی

شهید حسین ناصری احمدآبادی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: