شهداي حصيرآباد

شهيد مجید میرعلایی

شهید مجید میرعلایی
تولد: 1343

شهادت: 1363

محل تولد: اهواز

محل شهادت: تنگه چذابه

شهيد سید رسول موسوی

شهید سید رسول موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد یونس منصوری

شهید یونس منصوری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غلامعلی مصطفایی

شهید غلامعلی مصطفایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی جعفری نوگرافی

شهید علی جعفری نوگرافی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جمشید جمشیدی پور

شهید جمشید جمشیدی پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حمدالله ییلاقی

شهید حمدالله ییلاقی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید محمد موسوی

شهید سید محمد موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد فریدون اسماعیلی

شهید فریدون اسماعیلی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد ناجی بنی طریف

شهید ناجی بنی طریف
تولد: 1349

شهادت: 1367

محل تولد: میان آب شوشتر

محل شهادت: رشن

شهيد حمید نیسی فرد

شهید حمید نیسی فرد
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عباس نیک ورز

شهید عباس نیک ورز
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کاووس شیری

شهید کاووس شیری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سعید عامری

شهید سعید عامری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد آذرسا

شهید محمد آذرسا
تولد: 1345

شهادت: 1362

محل تولد: آبادان

محل شهادت: ---

شهيد محمد سواری شوشتری

شهید محمد سواری شوشتری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمدرضا ملااسدزاده

شهید محمدرضا ملااسدزاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد بیژن ویسی شیخ رباط

شهید بیژن ویسی شیخ رباط
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید سلمان موسوی

شهید سید سلمان موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد بهمن بابا پیر حاجت پور

شهید بهمن بابا پیر حاجت پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: