شهدای حصیرآباد

شهيد حسن بهمنی

شهید حسن بهمنی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید حمید بن شاهی

شهید سید حمید بن شاهی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد صفا رضایی

شهید صفا رضایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد ناجی بنی طریف

شهید ناجی بنی طریف
تولد: 1349

شهادت: 1367

محل تولد: میان آب شوشتر

محل شهادت: رشن

شهيد بهمن بابا پیر حاجت پور

شهید بهمن بابا پیر حاجت پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد علی (مسعود) خشنودی

شهید محمد علی (مسعود) خشنودی
تولد:

شهادت: 1363

محل تولد: اهواز

محل شهادت:

شهيد سید ابوالفضل میرقاسمی

شهید سید ابوالفضل میرقاسمی
تولد: 1347

شهادت: 1363

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شرق بصره

شهيد رمضان علیپور

شهید رمضان علیپور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی هاشمی

شهید علی هاشمی
تولد: 1340

شهادت: 1367

محل تولد: اهواز

محل شهادت: هور العظیم

شهيد نعیم مجدم

شهید نعیم مجدم
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: