شهدای حصیرآباد

شهيد خدامراد کیانی

شهید خدامراد کیانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد منصور طاهری

شهید منصور طاهری
تولد: 1345

شهادت: 1361

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شوش

شهيد کریم مراقی

شهید کریم مراقی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سلطانعلی غلامپور

شهید سلطانعلی غلامپور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد شناوه حمیدی

شهید شناوه حمیدی
تولد: 1344

شهادت: 1364

محل تولد: اهواز

محل شهادت:

شهيد احمد خوشنودی فر

شهید احمد خوشنودی فر
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمود احمدی نبی

شهید محمود احمدی نبی
تولد: 1338

شهادت: 1360

محل تولد: اهواز

محل شهادت: کرخه نور

شهيد علی ضیائی پور

شهید علی ضیائی پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اصغر (ایوب) مکتبی

شهید علی اصغر (ایوب) مکتبی
تولد: 1337

شهادت: 1360

محل تولد: آغاجاری

محل شهادت: کرخه نور

شهيد فاخر عرب نژاد حمیدی

شهید فاخر عرب نژاد حمیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: