شهدای حصیرآباد

شهيد ابوالقاسم امیرخانی

شهید ابوالقاسم امیرخانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کریم الهایی بویری

شهید کریم الهایی بویری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد یوسف دلفی نیا

شهید یوسف دلفی نیا
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالرضا شجیرات

شهید عبدالرضا شجیرات
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید حسن هاشمی موسوی

شهید سید حسن هاشمی موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد شکرالله میداوودی

شهید شکرالله میداوودی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عباس مصطفی کردانی

شهید عباس مصطفی کردانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی هاشمی

شهید علی هاشمی
تولد: 1340

شهادت: 1367

محل تولد: اهواز

محل شهادت: هور العظیم

شهيد سعید عامری

شهید سعید عامری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حمید جولانی

شهید حمید جولانی
تولد: 1345

شهادت: 1364

محل تولد:

محل شهادت: فاو