شهدای حصیرآباد

شهيد سید مهدی نجم السادات

شهید سید مهدی نجم السادات
تولد: 1341

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت:

شهيد کاووس شیری

شهید کاووس شیری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمدرضا صفاری

شهید محمدرضا صفاری
تولد: 1339

شهادت: 1362

محل تولد: روستای تخته جان از توابع بیرجند.

محل شهادت: جفیر

شهيد علی عسکر بختیاری

شهید علی عسکر بختیاری
تولد: 1338

شهادت: 1361

محل تولد: آبادان

محل شهادت: موسیان

شهيد مصطفی بختیاری اصل

شهید مصطفی بختیاری اصل
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالصادق عرب زاده

شهید عبدالصادق عرب زاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد پرویز بدری

شهید پرویز بدری
تولد: 1349

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

شهيد قربانعلی صالحی مبارکه

شهید قربانعلی صالحی مبارکه
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مصطفی ابلوچ

شهید مصطفی ابلوچ
تولد: 1342

شهادت: 1361

محل تولد: آبادان

محل شهادت: خوزستان

شهيد حسین باغبانی بروجنی

شهید حسین باغبانی بروجنی
تولد: 1347

شهادت: 1362

محل تولد: اهواز

محل شهادت: جزیره مجنون