شهداي حصيرآباد

شهيد عباس نیک ورز

شهید عباس نیک ورز
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد بهنام لاربی خشت

شهید بهنام لاربی خشت
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد بهمن ژدواره

شهید بهمن ژدواره
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اصغر باغبانی بروجنی

شهید علی اصغر باغبانی بروجنی
تولد: 1339

شهادت: 1363

محل تولد: اهواز

محل شهادت: هویزه

شهيد داریوش شجاعی

شهید داریوش شجاعی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کریم کجباف زاده

شهید کریم کجباف زاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علیرضا نظرآقایی

شهید علیرضا نظرآقایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مجید آرامی

شهید مجید آرامی
تولد: 1347

شهادت: 1366

محل تولد: اهواز

محل شهادت:

شهيد علی اکبر خلیفه

شهید علی اکبر خلیفه
تولد: 1348

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: جزیره سهیل

شهيد حسین باغبانی بروجنی

شهید حسین باغبانی بروجنی
تولد: 1347

شهادت: 1362

محل تولد: اهواز

محل شهادت: جزیره مجنون

شهيد محمدکاظم یادگار

شهید محمدکاظم یادگار
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی ضیائی پور

شهید علی ضیائی پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید عبدالصمد موسوی

شهید سید عبدالصمد موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد ابوالقاسم امیرخانی

شهید ابوالقاسم امیرخانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جلیل فیاضی

شهید جلیل فیاضی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد یوسف دلفی نیا

شهید یوسف دلفی نیا
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید رسول موسوی

شهید سید رسول موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید سلمان موسوی

شهید سید سلمان موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد احمد علی زارع

شهید احمد علی زارع
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد احمد براتی

شهید احمد براتی
تولد: 1343

شهادت: 1361

محل تولد: روستای طلاور

محل شهادت: خرمشهر