شهدای حصیرآباد

شهيد جهانبخش صفایی

شهید جهانبخش صفایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کریم کجباف زاده

شهید کریم کجباف زاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی عباسی

شهید علی عباسی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسن حردانی

شهید حسن حردانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد شکرالله میداوودی

شهید شکرالله میداوودی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید حمید بریجن

شهید سید حمید بریجن
تولد: 1348

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خوزستان

شهيد مسعود عموری

شهید مسعود عموری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد شمسی حسونی زاده

شهید شمسی حسونی زاده
تولد: 1353

شهادت: 1360

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

شهيد محمدرضا شجاعی

شهید محمدرضا شجاعی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کاووس شیری

شهید کاووس شیری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: