شهدای حصیرآباد

شهيد صفا رضایی

شهید صفا رضایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد سواری

شهید محمد سواری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علیرضا گلستان

شهید علیرضا گلستان
تولد:

شهادت: 1360

محل تولد:

محل شهادت: دهلاویه

شهيد محمد سواری شوشتری

شهید محمد سواری شوشتری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد داریوش شجاعی

شهید داریوش شجاعی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کریم مراقی

شهید کریم مراقی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رضا قنبریان

شهید رضا قنبریان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد اردشیر برکشی کمالی

شهید اردشیر برکشی کمالی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمود احمدی نبی

شهید محمود احمدی نبی
تولد: 1338

شهادت: 1360

محل تولد: اهواز

محل شهادت: کرخه نور

شهيد جبار سعیدی

شهید جبار سعیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: