شهدای حصیرآباد

شهيد علی ناصری

شهید علی ناصری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد براتوند

شهید محمد براتوند
تولد: 1340

شهادت: 1362

محل تولد: اهواز

محل شهادت: پاسگاه زید عراق

شهيد بهمن ژدواره

شهید بهمن ژدواره
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد آذرسا

شهید محمد آذرسا
تولد: 1345

شهادت: 1362

محل تولد: آبادان

محل شهادت: ---

شهيد صفا رضایی

شهید صفا رضایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالله کنگری

شهید عبدالله کنگری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد منصور طاهری

شهید منصور طاهری
تولد: 1345

شهادت: 1361

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شوش

شهيد غلامرضا اسدپور

شهید غلامرضا اسدپور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کورش صباغ

شهید کورش صباغ
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد سواری شوشتری

شهید محمد سواری شوشتری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: