شهدای حصیرآباد

شهيد عزیز زیتونی

شهید عزیز زیتونی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حمید جولانی

شهید حمید جولانی
تولد: 1345

شهادت: 1364

محل تولد:

محل شهادت: فاو

شهيد سید رضا داوودی

شهید سید رضا داوودی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی عسکر بختیاری

شهید علی عسکر بختیاری
تولد: 1338

شهادت: 1361

محل تولد: آبادان

محل شهادت: موسیان

شهيد محمد عطیه بهمن

شهید محمد عطیه بهمن
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حمید نیسی فرد

شهید حمید نیسی فرد
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید یوسف فضلی

شهید سید یوسف فضلی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غلامعلی مصطفایی

شهید غلامعلی مصطفایی
تولد: ۱۳۳۳

شهادت: ۱۳۶۱

محل تولد: شوش

محل شهادت: جزیره مجنون

شهيد جلیل فیاضی

شهید جلیل فیاضی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالرضا شجیرات

شهید عبدالرضا شجیرات
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: