شهدای حصیرآباد

شهيد عبدالکریم لویمی

شهید عبدالکریم لویمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی ناصری

شهید علی ناصری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد داریوش شجاعی

شهید داریوش شجاعی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد صیدال افقه

شهید صیدال افقه
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رضا قنبریان

شهید رضا قنبریان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد فریدون اسماعیلی

شهید فریدون اسماعیلی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید اکبر موسوی زاده

شهید سید اکبر موسوی زاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عباس مصطفی کردانی

شهید عباس مصطفی کردانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مصطفی بختیاری اصل

شهید مصطفی بختیاری اصل
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی ضیائی پور

شهید علی ضیائی پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: