شهدای حصیرآباد

شهيد علی اصغر باغبانی بروجنی

شهید علی اصغر باغبانی بروجنی
تولد: 1339

شهادت: 1363

محل تولد: اهواز

محل شهادت: هویزه

شهيد محمد سعید مطیعی

شهید محمد سعید مطیعی
تولد: 1343

شهادت: 1364

محل تولد: اهواز

محل شهادت: فاو

شهيد علی جعفری نوگرافی

شهید علی جعفری نوگرافی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد ناجی بنی طریف

شهید ناجی بنی طریف
تولد: 1349

شهادت: 1367

محل تولد: میان آب شوشتر

محل شهادت: رشن

شهيد ابوالقاسم امیرخانی

شهید ابوالقاسم امیرخانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید جلال جزایری

شهید سید جلال جزایری
تولد: 1348

شهادت: 1367

محل تولد: اهواز

محل شهادت: ریشن

شهيد ناصر سلبی گندمانی

شهید ناصر سلبی گندمانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غفور کرمی

شهید غفور کرمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسین برزگر

شهید حسین برزگر
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد احمد براتی

شهید احمد براتی
تولد: 1343

شهادت: 1361

محل تولد: روستای طلاور

محل شهادت: خرمشهر