شهدای حصیرآباد

شهيد علی ضیائی پور

شهید علی ضیائی پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالرحمن صبوحی

شهید عبدالرحمن صبوحی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمدرضا ملااسدزاده

شهید محمدرضا ملااسدزاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمود احمدی نبی

شهید محمود احمدی نبی
تولد: 1338

شهادت: 1360

محل تولد: اهواز

محل شهادت: کرخه نور

شهيد سید جلال جزایری

شهید سید جلال جزایری
تولد: 1348

شهادت: 1367

محل تولد: اهواز

محل شهادت: ریشن

شهيد احمد رضایی

شهید احمد رضایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کریم شاه ولی احمدآبادی

شهید کریم شاه ولی احمدآبادی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد عطیه بهمن

شهید محمد عطیه بهمن
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سهراب گریز پور

شهید سهراب گریز پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد پیرزا رحیمی

شهید پیرزا رحیمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: