شهدای حصیرآباد

شهيد کریم کجباف زاده

شهید کریم کجباف زاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کورش صباغ

شهید کورش صباغ
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کریم شاه ولی احمدآبادی

شهید کریم شاه ولی احمدآبادی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کاظم میرهندولاری

شهید کاظم میرهندولاری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد صفا رضایی

شهید صفا رضایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد منصور طاهری

شهید منصور طاهری
تولد: 1345

شهادت: 1361

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شوش

شهيد محمد زرگان

شهید محمد زرگان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مجید آرامی

شهید مجید آرامی
تولد: 1347

شهادت: 1366

محل تولد: اهواز

محل شهادت:

شهيد علی اصغر (ایوب) مکتبی

شهید علی اصغر (ایوب) مکتبی
تولد: 1337

شهادت: 1360

محل تولد: آغاجاری

محل شهادت: کرخه نور

شهيد مسعود عموری

شهید مسعود عموری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: