شهدای حصیرآباد

شهيد علی ضیائی پور

شهید علی ضیائی پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رضا قنبریان

شهید رضا قنبریان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالکریم لویمی

شهید عبدالکریم لویمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد خدامراد کیانی

شهید خدامراد کیانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مصدق طاهری

شهید مصدق طاهری
تولد: 1333

شهادت: 1365

محل تولد: نفت سفید

محل شهادت:

شهيد حمید جولانی

شهید حمید جولانی
تولد: 1345

شهادت: 1364

محل تولد:

محل شهادت: فاو

شهيد عباس مصطفی کردانی

شهید عباس مصطفی کردانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد سواری

شهید محمد سواری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جلالی

شهید جلالی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علیرضا رحیمی چرمینی

شهید علیرضا رحیمی چرمینی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: