شهداي حصيرآباد

شهيد محمد عطیه بهمن

شهید محمد عطیه بهمن
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید جلال جزایری

شهید سید جلال جزایری
تولد: 1348

شهادت: 1367

محل تولد: اهواز

محل شهادت: ریشن

شهيد حسن بهمئی علیخان وند

شهید حسن بهمئی علیخان وند
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد راضی زبیدی

شهید راضی زبیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید کاظم موسوی

شهید سید کاظم موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علیرضا نظرآقایی

شهید علیرضا نظرآقایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد براتوند

شهید محمد براتوند
تولد: 1340

شهادت: 1362

محل تولد: اهواز

محل شهادت: پاسگاه زید عراق

شهيد عبدالساده (صادق) مقدمیان

شهید عبدالساده (صادق) مقدمیان
تولد: 1345

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شرهانی

شهيد حمید الباجی

شهید حمید الباجی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حمید نیسی فرد

شهید حمید نیسی فرد
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد شوهانی

شهید محمد شوهانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد شمسی حسونی زاده

شهید شمسی حسونی زاده
تولد: 1353

شهادت: 1360

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

شهيد کریم مراقی

شهید کریم مراقی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی هاشمی

شهید علی هاشمی
تولد: 1340

شهادت: 1367

محل تولد: اهواز

محل شهادت: هور العظیم

شهيد احمد رضایی

شهید احمد رضایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اصغر ابوالحسنی

شهید علی اصغر ابوالحسنی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید منصور موسویان

شهید سید منصور موسویان
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غفور کرمی

شهید غفور کرمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد احمد پیربابا

شهید احمد پیربابا
تولد: 1348

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

شهيد محمد سواری شوشتری

شهید محمد سواری شوشتری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: