شهدای حصیرآباد

شهيد عبدالکریم اصل غوابش

شهید عبدالکریم اصل غوابش
تولد: 1348

شهادت: 1394

محل تولد: اهواز

محل شهادت: تدمر سوریه

شهيد سینا آغاجری

شهید سینا آغاجری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کریم بنی طریف

شهید کریم بنی طریف
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد ابراهیم سلاماتی

شهید ابراهیم سلاماتی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سمیر اهوازی نژاد

شهید سمیر اهوازی نژاد
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید مهدی نجم السادات

شهید سید مهدی نجم السادات
تولد: 1341

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت:

شهيد جلالی

شهید جلالی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سعید شوهانی

شهید سعید شوهانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مسعود طاهری

شهید مسعود طاهری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد شوهانی

شهید محمد شوهانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: