شهدای حصیرآباد

عبدالکریم اصل غوابش

شهید عبدالکریم اصل غوابش

نام و نام خانوادگی: عبدالکریم اصل غوابش

نام پدر: علاوی

محل تولد: اهواز

تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۱۰/۲۵

محل شهادت: تدمر سوریه

تاریخ شهادت: ۱۳۹۴/۰۴/۱۹

[tab name=”زندگینامه”]بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.[/tab]
[tab name=”وصیتنامه”][/tab]

[tab name=”گالری تصویر”][/tab]

[tab name=”منبع اطلاعات”][/tab]

[end_tabset]

سینا آغاجری

شهید سینا آغاجری

نام و نام خانوادگی: سینا آغاجری

نام پدر: 

محل تولد: 

تاریخ تولد: 

محل شهادت: 

تاریخ شهادت: 

[tab name=”زندگینامه”]بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.[/tab]
[tab name=”وصیتنامه”][/tab]

[tab name=”گالری تصویر”][/tab]

[tab name=”منبع اطلاعات”][/tab]

[end_tabset]

کریم بنی طریف

شهید کریم بنی طریف

نام و نام خانوادگی: کریم بنی طریف

نام پدر: 

محل تولد: 

تاریخ تولد: 

محل شهادت: 

تاریخ شهادت: 

[tab name=”زندگینامه”]بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.[/tab]
[tab name=”وصیتنامه”][/tab]

[tab name=”گالری تصویر”][/tab]

[tab name=”منبع اطلاعات”][/tab]

[end_tabset]

ابراهیم سلاماتی

شهید ابراهیم سلاماتی

نام و نام خانوادگی: ابراهیم سلاماتی

نام پدر: 

محل تولد: 

تاریخ تولد: 

محل شهادت: 

تاریخ شهادت: 

[tab name=”زندگینامه”]بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.[/tab]
[tab name=”وصیتنامه”][/tab]

[tab name=”گالری تصویر”][/tab]

[tab name=”منبع اطلاعات”][/tab]

[end_tabset]

سمیر اهوازی نژاد

شهید سمیر اهوازی نژاد

نام و نام خانوادگی: سمیر اهوازی نژاد

نام پدر: 

محل تولد: 

تاریخ تولد: 

محل شهادت: 

تاریخ شهادت: 

[tab name=”زندگینامه”]بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.[/tab]
[tab name=”وصیتنامه”][/tab]

[tab name=”گالری تصویر”][/tab]

[tab name=”منبع اطلاعات”][/tab]

[end_tabset]

سید مهدی نجم السادات

شهید سید مهدی نجم السادات

نام و نام خانوادگی: سید مهدی نجم السادات

نام پدر: سید مصطفی

تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۱۰/۲۲

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۰۹

محل شهادت: 

[tab name=”زندگینامه”]بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.

ارسال اطلاعات[/tab]

[tab name=”وصیتنامه”][/tab]

[tab name=”گالری تصویر”][/tab]

[tab name=”منبع اطلاعات”][/tab]

[end_tabset]

جلالی

شهید جلالی

نام و نام خانوادگی: جلالی

نام پدر:

تاریخ تولد:

محل تولد:

تاریخ شهادت:

محل شهادت:

[tab name=”زندگینامه”]بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.[/tab]
[tab name=”وصیتنامه”][/tab]

[tab name=”گالری تصویر”][/tab]

[tab name=”منبع اطلاعات”][/tab]

[end_tabset]

سعید شوهانی

شهید سعید شوهانی

نام و نام خانوادگی: سعید شوهانی

نام پدر: 

تاریخ تولد: 

محل تولد: 

تاریخ شهادت: 

محل شهادت: 

[tab name=”زندگینامه”]بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.[/tab]
[tab name=”وصیتنامه”][/tab]

[tab name=”گالری تصویر”][/tab]

[tab name=”منبع اطلاعات”]سایت عاشورائیان[/tab]

[end_tabset]

مسعود طاهری

شهید مسعود طاهری

نام و نام خانوادگی: مسعود طاهری

نام پدر:

تاریخ تولد:

محل تولد:

تاریخ شهادت:

محل شهادت:

[tab name=”زندگینامه”]بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.[/tab]
[tab name=”وصیتنامه”][/tab]

[tab name=”گالری تصویر”][/tab]

[tab name=”منبع اطلاعات”][/tab]

[end_tabset]

محمد شوهانی

شهید محمد شوهانی

نام و نام خانوادگی: محمد شوهانی

نام پدر:

تاریخ تولد:

محل تولد:

تاریخ شهادت:

محل شهادت:

[tab name=”زندگینامه”]بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.[/tab]
[tab name=”وصیتنامه”][/tab]

[tab name=”گالری تصویر”][/tab]

[tab name=”منبع اطلاعات”][/tab]

[end_tabset]