شهدای حصیرآباد

شهيد غلامعلی مصطفایی

شهید غلامعلی مصطفایی
تولد: ۱۳۳۳

شهادت: ۱۳۶۱

محل تولد: شوش

محل شهادت: جزیره مجنون

شهيد حمید دره شوری

شهید حمید دره شوری
تولد: ----

شهادت: 1366

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خوزستان

شهيد علی ناصری

شهید علی ناصری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد احمد آقایی فروشانی

شهید احمد آقایی فروشانی
تولد: 1335

شهادت: 1359

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

شهيد احمد خوشنودی فر

شهید احمد خوشنودی فر
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید یوسف فضلی

شهید سید یوسف فضلی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد سواری شوشتری

شهید محمد سواری شوشتری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علیرضا نظرآقایی

شهید علیرضا نظرآقایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید مجید موسویان

شهید سید مجید موسویان
تولد: 1343

شهادت: 1362

محل تولد: آبادان

محل شهادت: جزیره مجنون

شهيد مسعود طاهری

شهید مسعود طاهری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: