شهدای حصیرآباد

شهيد سید جاسم شریف موسوی

شهید سید جاسم شریف موسوی
تولد: 1349

شهادت: 1365

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسین برزگر

شهید حسین برزگر
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید حسن هاشمی موسوی

شهید سید حسن هاشمی موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد بهمن ژدواره

شهید بهمن ژدواره
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمدرضا ملااسدزاده

شهید محمدرضا ملااسدزاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی محمد باغ نیا

شهید علی محمد باغ نیا
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمدعلی گلستان

شهید محمدعلی گلستان
تولد:

شهادت: 1365

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رمضان علیپور

شهید رمضان علیپور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسن زبیدی

شهید حسن زبیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد شوهانی

شهید محمد شوهانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: