شهدای حصیرآباد

شهيد کاظم میرهندولاری

شهید کاظم میرهندولاری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید رضا داوودی

شهید سید رضا داوودی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رحیمه نیسی

شهید رحیمه نیسی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد شکرالله میداوودی

شهید شکرالله میداوودی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد داریوش شجاعی

شهید داریوش شجاعی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد ابراهیم سلاماتی

شهید ابراهیم سلاماتی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جلیل فیاضی

شهید جلیل فیاضی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد بهمن بابا پیر حاجت پور

شهید بهمن بابا پیر حاجت پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمود سروریان

شهید محمود سروریان
تولد: 1342

شهادت: 1364

محل تولد: اهواز

محل شهادت: فاو

شهيد سینا آغاجری

شهید سینا آغاجری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: