شهدای حصیرآباد

شهيد علی اکبر علاسوند

شهید علی اکبر علاسوند
تولد:

شهادت: ۱۳۶۲

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید کاظم موسوی

شهید سید کاظم موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد رجبعلی کاظمی

شهید رجبعلی کاظمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد فریدون اسماعیلی

شهید فریدون اسماعیلی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد عطیه بهمن

شهید محمد عطیه بهمن
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد شناوه حمیدی

شهید شناوه حمیدی
تولد: 1344

شهادت: 1364

محل تولد: اهواز

محل شهادت:

شهيد علی هاشمی

شهید علی هاشمی
تولد: 1340

شهادت: 1367

محل تولد: اهواز

محل شهادت: هور العظیم

شهيد اردشیر برکشی کمالی

شهید اردشیر برکشی کمالی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالکریم اصل غوابش

شهید عبدالکریم اصل غوابش
تولد: 1348

شهادت: 1394

محل تولد: اهواز

محل شهادت: تدمر سوریه

شهيد خسرو اسماعیلی

شهید خسرو اسماعیلی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: