شهدای حصیرآباد

شهيد سید عبدالصمد موسوی

شهید سید عبدالصمد موسوی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمود نعیمانی

شهید محمود نعیمانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمود سروریان

شهید محمود سروریان
تولد: 1342

شهادت: 1364

محل تولد: اهواز

محل شهادت: فاو

شهيد حمدالله ییلاقی

شهید حمدالله ییلاقی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد ابراهیم سلاماتی

شهید ابراهیم سلاماتی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سلیمان جهانگیری

شهید سلیمان جهانگیری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید طاهر موسوی

شهید سید طاهر موسوی
تولد: 1339

شهادت: 1360

محل تولد:

محل شهادت: کرخه نور

شهيد علی جعفری نوگرافی

شهید علی جعفری نوگرافی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد وزیری پور

شهید محمد وزیری پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد بهمن ژدواره

شهید بهمن ژدواره
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: