شهدای حصیرآباد

شهيد محمد چنانه

شهید محمد چنانه
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جمشید جمشیدی پور

شهید جمشید جمشیدی پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی اکبر علاسوند

شهید علی اکبر علاسوند
تولد:

شهادت: ۱۳۶۲

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد خسرو اسماعیلی

شهید خسرو اسماعیلی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علیرضا گلستان

شهید علیرضا گلستان
تولد:

شهادت: 1360

محل تولد:

محل شهادت: دهلاویه

شهيد علی اکبر اسماعیلی شاهزاده

شهید علی اکبر اسماعیلی شاهزاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد قدرت الله صادقی

شهید قدرت الله صادقی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کاظم میرهندولاری

شهید کاظم میرهندولاری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حمید دره شوری

شهید حمید دره شوری
تولد: ----

شهادت: 1366

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خوزستان

شهيد مصطفی ولی پور نورعلی

شهید مصطفی ولی پور نورعلی
تولد: 1342

شهادت: 1359

محل تولد: شوشتر / نورعلی

محل شهادت: کرخه نور