شهدای حصیرآباد

شهيد محمود نعیمانی

شهید محمود نعیمانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید جلال جزایری

شهید سید جلال جزایری
تولد: 1348

شهادت: 1367

محل تولد: اهواز

محل شهادت: ریشن

شهيد جمشید جمشیدی پور

شهید جمشید جمشیدی پور
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کریم مراقی

شهید کریم مراقی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد غفور کرمی

شهید غفور کرمی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حمید نیسی فرد

شهید حمید نیسی فرد
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد سعید مطیعی

شهید محمد سعید مطیعی
تولد: 1343

شهادت: 1364

محل تولد: اهواز

محل شهادت: فاو

شهيد هادی صمدی

شهید هادی صمدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عباس نیک ورز

شهید عباس نیک ورز
تولد: 1342

شهادت: 1362

محل تولد: کرمان

محل شهادت: مهران

شهيد سید حمید بن شاهی

شهید سید حمید بن شاهی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: