شهدای حصیرآباد

شهيد ولی الله عباسی

شهید ولی الله عباسی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد شکرالله میداوودی

شهید شکرالله میداوودی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد صیدال افقه

شهید صیدال افقه
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جلالی

شهید جلالی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد کریم شاه ولی احمدآبادی

شهید کریم شاه ولی احمدآبادی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حمید الباجی

شهید حمید الباجی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد مریم بنی طرف

شهید مریم بنی طرف
تولد: ----

شهادت: 1359

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

شهيد مجید میرعلایی

شهید مجید میرعلایی
تولد: 1343

شهادت: 1363

محل تولد: اهواز

محل شهادت: تنگه چذابه

شهيد مجید آرامی

شهید مجید آرامی
تولد: 1347

شهادت: 1366

محل تولد: اهواز

محل شهادت:

شهيد سعید شوهانی

شهید سعید شوهانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: