شهدای حصیرآباد

شهيد سعید شهبازی

شهید سعید شهبازی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد محمد رضا مکتبی

شهید محمد رضا مکتبی
تولد: 1344

شهادت: 1362

محل تولد: اهواز

محل شهادت: ارتفاعات کانی مانگا

شهيد ابوالقاسم امیرخانی

شهید ابوالقاسم امیرخانی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جلیل فیاضی

شهید جلیل فیاضی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد احمد رضایی

شهید احمد رضایی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد علی صفری

شهید علی صفری
تولد:

شهادت: 1362

محل تولد:

محل شهادت: جزیره مجنون

شهيد اردشیر برکشی کمالی

شهید اردشیر برکشی کمالی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد قربانعلی صالحی مبارکه

شهید قربانعلی صالحی مبارکه
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد صیدال افقه

شهید صیدال افقه
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد بیژن ویسی شیخ رباط

شهید بیژن ویسی شیخ رباط
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: