شهدای حصیرآباد

شهيد راضی زبیدی

شهید راضی زبیدی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد عبدالساده (صادق) مقدمیان

شهید عبدالساده (صادق) مقدمیان
تولد: 1345

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شرهانی

شهيد پرویز بدری

شهید پرویز بدری
تولد: 1349

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

شهيد سید مجید موسویان

شهید سید مجید موسویان
تولد: 1343

شهادت: 1362

محل تولد: آبادان

محل شهادت: جزیره مجنون

شهيد علی اکبر اسماعیلی شاهزاده

شهید علی اکبر اسماعیلی شاهزاده
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد جعفر صبوحی

شهید جعفر صبوحی
تولد:

شهادت: 1362

محل تولد:

محل شهادت: پاسگاه زید

شهيد بهمن ژدواره

شهید بهمن ژدواره
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد سید مهدی نجم السادات

شهید سید مهدی نجم السادات
تولد: 1341

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت:

شهيد غلامرضا سواری شوشتری

شهید غلامرضا سواری شوشتری
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت:

شهيد حسین ناصری احمدآبادی

شهید حسین ناصری احمدآبادی
تولد:

شهادت:

محل تولد:

محل شهادت: